Back

v2ray - 的安装

发布时间: 2022-02-26 00:40:00

看这个,最重要:

https://qv2ray.net/lang/zh/getting-started/step1.html#linux-debian%E3%80%81ubuntu-%E4%B8%8E%E5%AE%83%E4%BB%AC%E7%9A%84%E8%A1%8D%E7%94%9F%E7%89%88%E6%9C%AC

http://qv2ray.net/getting-started/step2.html

其他文档: (包含了过期的东东)

https://github.com/v2ray/v2ray-core

https://github.com/v2fly/v2ray-core

https://www.v2fly.org/

https://www.v2fly.org/guide/start.html

对于mac:

1. 先查看自己的OS版本(可能不是最新的)

2. 下载Qv2ray

3. 下载v2ray core, 并在 Qv2ray中进行配置

4. 下载并运行 troj@n

就可以了

Back