Back

nodejs - nvm - linux下, 允许sudo 使用npm install

发布时间: 2020-12-13 03:43:00

参考: https://stackoverflow.com/questions/21215059/cant-use-nvm-from-root-or-sudo

nvm 安装的node 的根据, 是 当前用户加载 .bashrc , .bash_profile之后才可以使用. 

$ which node 

/home/siwei/.nvm/versions/node/v10.16.3/bin/node

而默认在sudo 下面,是不会加载 .bashrc 的, 所以  sudo npm install 会返回: npm command not found 这样的消息.

解决办法: 

把需要的 bin/ lib/ shared 文件夹,一次性都copy到全局PATH中去,可以给所有用户使用. 例如: 新建这个脚本 

cat run_npm.sh  

n=$(which node); \
n=${n%/bin/node}; \
chmod -R 755 $n/bin/*; \
sudo cp -r $n/bin /usr/local
sudo cp -r $n/lib /usr/local
sudo cp -r $n/share /usr/local

然后直接 ./run_npm.sh 即可.  (需要等几十秒)

Back