Back

linux - bash, fish的使用和退出

发布时间: 2022-01-19 07:42:00

参考;http://www.ruanyifeng.com/blog/2017/05/fish_shell.html

https://askubuntu.com/questions/433050/exit-from-fish-shell

fish有点用不习惯,莫名其妙弹出来的内容太多。可能对于新手很友好,对于老鸟来说则特别没必要。

退出 fish:

$ bash

或者;$ bash --login

Back