Back

js - 腾讯JS播放器的使用

发布时间: 2019-01-01 02:41:00

参考:https://www.jianshu.com/p/081a4b1cdfc8

1. 首先引入<script language="javascript" src="http://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/tvp/js/tvp.player_v2.js" charset="utf-8"></script>

2. 然后调用就可以了。

<script>
 var video = new tvp.VideoInfo();
 vid = 't0761xgexmp'
 video.setVid(vid);
 var player =new tvp.Player();
 player.create({
  /*
  width: width,    //播放器的宽度
  height: height, //播放器的高度
  */
  video: video,    //默认的视频对象
  modId: 'lala',    //默认的 DOM 元素 ID
  autoplay: false,
  pic: 'https://251img.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/sp3/static/upload/video/1543293781.jpg'
 });
 player.onplaying = function (vid){
  console.log(vid)
 }
 player.onallended = function (vid){
  console.log(vid)
 };
</script>

如何实现全屏播放? 

经过查看,没有找到对应的参数 http://v.qq.com/open/doc/tvpapi2.0.pdf 所以只能想办法:

1. 点击播放的时候,会有一个参数  onplaying 

2. 在该参数中,直接调整 modId 对应的高度就行了。

Back